Fitness Capelle XL Personal training, boxing, fitness
Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Fitness CapelleXL met particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), alsmede in die met werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die strekken tot de terbeschikkingstelling van de sportvoorzieningen van Fitness CapelleXL aan hetzij eerstgenoemde natuurlijke personen, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van de rechtspersonen en laatstgenoemde natuurlijke personen).
Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van het lid, wordt mede gedoeld op werkgevers van wie werknemers dan wel hulppersonen gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Fitness CapelleXL .

Artikel 1: Aanmelding en Fitness CapelleXL lidmaatschapspas

a. Aanmelding als Fitness CapelleXL lid vindt plaats door het online inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Daarnaast kan men zich aanmelden als lid op desbetreffende locatie. Na ontvangst van het inschrijfformulier door Fitness Capelle XL, vangt het lidmaatschap aan per de 1e van de maand die op het inschrijfformulier is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op eerstvolgende eerste dag van de maand in, na ontvangst van het inschrijfformulier in.

b. De aanmeldingskosten bedragen € 25,- en zijn bij inschrijving verschuldigd evenals de rest contributie van de maand waarin het lid is ingeschreven. Fitness CapelleXL is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Fitness CapelleXL zodra haar lidmaatschap kan aanvangen.

d. Tijdens het eerste bezoek aan de Fitness CapelleXL vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Fitness CapelleXL lidmaatschapspas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Fitness CapelleXL lidmaatschapspas krijgt een lid toegang tot de Fitness CapelleXL vestiging. De lidmaatschapspas is eigendom van Fitness CapelleXL en mag worden gebruikt tijdens de overeenkomst.

e. Indien aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na aanmelding via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Fitness CapelleXL de Fitness CapelleXL lidmaatschapspassen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Fitness CapelleXL vestiging.

f. De Fitness CapelleXL lidmaatschap pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapspas. Gebruik van de Fitness CapelleXL lidmaatschapspas is persoonsgebonden. De Fitness CapelleXL lidmaatschapspas is dus niet overdraagbaar.

g. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitness CapelleXL lidmaatschapspas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Fitness CapelleXL lidmaatschapspas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.

h. Een Fitness CapelleXL lidmaatschapspas houder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Fitness CapelleXL is opnieuw inschrijfkosten verschuldigd.

i. Indien u eerder lid geweest bent bij Fitness CapelleXL is het niet mogelijk opnieuw lid te worden als er nog een bedrag open staat ongeacht of u in het verleden bent overgedragen aan een deurwaarder of incassobureau. Een nieuw lidmaatschap is alleen mogelijk mits alle termijnen van het abonnement in één keer vooruit voldaan worden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Fitness CapelleXL gaat in per de 1e van (de eerstvolgende) maand en is geldig voor de duur van 1, 3, 12 of 24 maanden vanaf de ingangsdatum.

b. Een overeenkomst tussen Fitness CapelleXL en een particulier wordt na overeenkomst van de termijn van 1, 3, 12 of 24 maanden, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van één maand. In afwijking van de vorige volzin wordt een overeenkomst tussen Fitness CapelleXL en een werkgever stilzwijgend verlengd met telkens de duur van het abonnement.

c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. Indien de leden liever met contant of pin wilt betalen, dan betaalt het lid een 1 toeslag van € 1,50 aan administratiekosten.

d. De maandelijkse incasso geschiedt tussen de 25e en de 30e van elke maand voorafgaand aan de verschuldigde maand. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 10,- stornokosten in rekening gebracht Het lid krijgt maximaal 30 dagen vanaf de verschuldigde termijn om het bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode 30 dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

e. Fitness CapelleXL respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken en delen uw gegevens met desbetreffend incassobureau. Indien uw facturatie niet tot betaling overgaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schulden database van desbetreffend incassobureau.

f. De Fitness CapelleXL lidmaatschapspas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Fitness CapelleXL vestiging worden geweigerd. Fitness CapelleXL is gerechtigd om bij een langdurige betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende duur van het lidmaatschap, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. De prijzen behorend bij overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gedurende die looptijd niet gewijzigd.

Artikel 3: Openingstijden

a. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

b. Op officiële en erkende feestdagen is de Fitness CapelleXL vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

c. Op onderhoudsdag (eenmaal per jaar) is de Fitness CapelleXL vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

d. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor om de toegang in het pand te verlenen aan derden zoals

b.v. leveranciers of reparateurs.

Artikel 4: Groepslessen en fitness

a. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het lesrooster aan de lidmaatschapspassen of lessen met een aangepast programma aan te bieden. Bij het niet tijdig annuleren van fitnessbegeleiding, dus ten minste minimaal 24 uur van tevoren, vervalt de service.

Artikel 5: Beëindigen

a. Het lid kan haar lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Fitness CapelleXL , afdeling Administratie per adres Lylantse baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel.. Een particulier kan het lidmaatschap beëindigen tegen het einde van de lopende lidmaatschapsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onverminderd het bepaalde in artikel 2. In afwijking van de vorige volzin kan een overeenkomst tussen Fitness CapelleXL en een particulier, die na overeenkomst van de termijn van een jaar voor onbepaalde tijd is verlengd, te allen tijde worden beëindigd door een schriftelijke opzegging bij Fitness CapelleXL met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

b. Fitness CapelleXL behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende duur van het lidmaatschap, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

c. Indien men verhuisd (minimaal 25 km. buiten het postcodegebied van desbetreffende vestiging), of niet in staat is om gebruik te maken van geen van de faciliteiten, en het abonnement wil beëindigen, bedraagt de afkoopsom 50% van het resterende bedrag.

d. Het is mogelijk om bij zwangerschap maximaal 3 maanden gebruik te maken van een zogeheten zwangerschapsverlof. Tijdens dit zwangerschapsverlof wordt het abonnement tijdelijk stop gezet. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en er wordt geen contributie voldaan. De einddatum van het abonnement wordt met gebruik van een zwangerschapsverlof maximaal 3 maanden vooruit verschoven. Voor een zwangerschapsverlof dient een geldige zwangerschapsverklaring getekend door de verloskundige aangeleverd te worden. Het is niet mogelijk uw abonnement nog vóór aanvang van de ingangsdatum te beëindigen.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Fitness CapelleXL , is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Fitness CapelleXL , de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Fitness CapelleXL , de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 7: Huisregels

a. Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Fitness CapelleXL en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Fitness CapelleXL staan op de website www.fitnesscapellexl.nl zijn bij de balie van de Fitness CapelleXL vestiging op te vragen. Fitness CapelleXL is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 8: Slotbepalingen

a. De contactgegevens van onze klantenservice is te vinden op: www.fitnesscapellexl.nl/contacts/

b. Postadres: Lylantse baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel

c. Voor veel informatie kan men terecht op de website van Fitness CapelleXL: fitnesscapellexl.nl

Artikel 9: Herroepingsrecht

a. Wanneer u uw lidmaatschap op onze website heeft afgesloten (of telefonisch) dan heeft u altijd 14 dagen lang het recht om uw lidmaatschap te herroepen. Als u het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als u het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Fitness CapelleXL naar rato (vanaf de activering van uw lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

b. U kunt het lidmaatschap herroepen door het modelformulier voor ontbinding in te vullen en naar ons te mailen (info@fitnesscapellexl.nl) of dit ingevulde formulier op te sturen (Postadres: Lylantse baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel).

Artikel 10: Slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fitness CapelleXL aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Fitness CapelleXL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Fitness CapelleXL en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Fitness CapelleXL gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste 1 maand voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

Of bel ons!

0102613326